adidas Originals Torsion Nike Air Jordan Future Low Under Armour Charged Foam Curry 1 Jordan Shoes 11 Stephen Curry Mens Cheap Air Jordan Shoes Sale Adidas Spring Blades on Sale Adidas India online offical store Hot Adidas nmd Runner Black adidas stan smith nike huarache for sale iOffer Adidas Stan Smith Sale Foot Locker Cheap Outlet Adidas Superstar Adidas Stan Smith Sale Foot Locker nike blazers low top Air Jordan Sneakers for Men Nike Passport Mid Blazer nike air huarache basketball shoes Cheap Ray Ban Sunglasses Sale buy cheap Ray Ban Sunglasses

Tezgah Rulman?/H1>
  • TEZGAH RULMANLARI (HASSAS �APRAZ KON�K MAKARALI RULMANLAR), Y�KSEK HASSAS�YET GEREKT�REN KOMB�NE EKSENEL-RADYAL Y�KLEMEL?UYGULAMALAR ���N TASARLANMI�TIR.

    Rulman tasar�m? tek par�al?d�� bilezik, ayr�labilir iki parcal?i?bilezik ve �apraz olarak dizilmi? masuralardan olu�ur. Masuralar plastik pullar ile (spacer) birbirinden ayr�lm��t�r.

    Rulman�n konsepti, �apraz dizilmi?masuralar�n eksenel y�klerin iki y�ne da��l�m�n? radyal y�kleri i�in ise yuvarlanma momenti sa�lamas�d�r.

    �apraz dizilime ra�men rulman�n sa�laml��?y�ksek derecede tutulmu�tur. Sonu?olarak bu rulman�n bir adedi klasik konik makaral?rulman�n iki adedi yerine kullan�labilir. Masuralar�n konik �ekli, d�nerken olu�an dairesel h�z de�i�imini etkin bir �ekilde engeller ve temas y�zeyini, masura ve yata��n y�pranmas�ndan do�acak darbelerden korur.

    Rulman�n ya�lanmas? i?bilezikte bulunan ya�lama yuvalar?ile yap�l�r. Rulman�n tasar�m?i?bilezi�in sabit kalmas�n?ve d�� bilezi�in d�nmesini sa�lar. Rulmanlar demonte halde sevk edilir. Son montaj a�amas�nda bir �n yukleme alt�nda ayarlar yap�larak bo�luklar al�n�r ve rulman y�ksek do�rulukta kullan�ma haz�r hale gelir. �� ve d�� bilezikler istenen sertli�e imkan verecek �s�l i�leme uygun y�ksek kaliteli �elikten imal edilir. D�� bilezikte bulunan yuvalar rulman�n kolay ta��nmas�n?ve makinaya montaj edilirken kolay kurulum ve ayarlama yap�lmas�n?sa�lar.